Om terapi

Terapi kan handla om både korta och långa insatser. Det är behovet den sökande har som är avgörande. Man kanske behöver stöd i en tillfällig kris.  Att prata om detta, att sortera och se olika infallsvinklar är en viktig del – man kan likna krisen vid en prisma där man behöver se de olika fälten i prisman – ett sätt att fördjupa bilden för att sedan kunna gå tillbaka till helheten. När det problematiska i livet upprepar sig kan man behöva mer djupgående terapi innefattande  bearbetning av tidiga erfarenheter.

Som människor föds vi nakna och hjälplösa. På väg att bli människa behöver vi pröva våra gränser, bli bemötta i vår spontana livsvilja. Bli sedda och hållna i vår utsatthet. Detta är inte  alla förunnat. Vår identitet är resultatet av en process där tidigare upplevelser och erfarenheter påverkar vårt handlande och formar våra relationer till andra människor. En del av våra erfarenheter och upplevelser kan ligga i det fördolda men likväl påverka vårt liv här och nu.

Att se och få kontakt med tidiga erfarenheter och hur dessa påverkat oss är läkande. Terapi innebär att få dela upplevelser och inte behöva utstå smärtan av ensamhet på egen hand. Tillsammans kan vi utforska hur aktuella problem och symtom kan hänga samman med nuvarande livssituation eller vara länkade till tidiga erfarenheter. Denna process medför nya sätt att hantera svårigheter. Det kan t.ex. handla om att sätta gränser för hur man blir behandlad. Det kan också handla om hur man ser på verkligheten. Att världen inte är en farlig eller skrämmande  plats som den kanske en gång gestaltade sig.

Att gå tillbaka och även på ett känslomässigt plan omfatta betydelsefulla händelser i ens liv medför bättre självinsikt. Och det kanske viktigaste är att få tillgång till ett eget ”inre rum”. Ett inre rum där vi i dag kan hantera de konflikter och problem som livet har i beredskap för oss utan att det blir oss övermäktigt. Ett rum där vi fria, i alla fall friare, från känslor av tillkortakommande, skam och ensamhet. Här har vi vår livshistoria med oss – som ett pärlband av händelser och upplevelser som på olika sätt haft betydelse för där vi är i dag. Utifrån denna plattform kan vi ta beslut som är bättre förankrade i verkligheten och i oss själva.  Målet är ett liv i närvaro och kontakt med verkligheten. Som det står i en del boktitlar: ”att bli centrum i sitt eget liv”.